Asaun Sosiadade Sivil ba Lei Pensaun Vitalisia

PENSAUN VITALISIA = MORIS ATU HAAN, LAÓS HAAN ATU MORIS. Forum ONG Timor-Leste Kuarta-feira ne’e halo ona diskusaun ho nia Membru no Parseiru sira atu komesa luta hasoru Lei Pensaun Vitalisia ne’ebé fó liu benefisiu ba Grupu Elitis Lubuk oan ida no halo terus Povu Maubere. Tuir Sosiedaade Sivil katak, Lei Pensaun Vitalisia ne’e halo bokur de’it grupu elitis kiik oan ida, no konsidera hanesan korupsaun organizadu no explorasaun ba Povu tomak. Asaun Sosiedade Sivil ne’e hahú ho asinatura iha espanduk ne’ebé deklara Kontra Lei Pensaun Vitalisia no sei kontinua ho asaun pasifika balun ne’ebé sei halo iha tempu sira tuir mai, nune’e Órgaun ne’ebé relevante bele halo mudasaun ruma ka emende ba lei ne’e. Ami husu ba maluk sira ne’ebé kontra mós Lei Pensaun Vitalisia ne’e, atu mai halo asinatura ba Espanduk ne’ebé FONGTIL prepara nune’e ita bele entrega ba parte relevante hodi toma konsiderasaun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WordPress spam blocked by CleanTalk.