Halo Monitoring ba implememtasaun projeto Governo konaba PNDS iha municipio

Resultadu Monitoring ba Implementasaun Projeitu Governu konaba PNDS iha Munisipio no Regiaun Oecusse mak hanesan :

 1. Viqueque : Pontu Fokal FONGTIL liu husi NGO KHC konsege halo monitoring ba Projeitu PNDS iha Suku Uma Quic Postu Administrativu Viqueque nebe hahu implementa iha Augusto 2015 ho Orsamentu USD 40.000 ba Projeitu fisik rua (Halo Be’e posu 3 no halo Baleta+Ateru Estrada). Resultadu PNDS hatudu katak : ho prezensa Monitoring ne’e EIP PNDS taka kedas papan projeitu hanesan informasaun ba Publiku, Komunidade dehan sente kontenti tama bele kuru be’e besik ona no parte seluk sira bele uja ona Estrada ne’e hanesan labarik sira asesu ona ba Eskola no Kareta bele tama sai iha suku ne maske iha tempu udan. Buat nebe sai dezafiu hela mak Trabaladores ba projeitu PNDS ne’e sente orsamentu ba sira mak kiik liu kompara ho projeitu seluk.
 2. Aileu :Planu fase inisiu Pontu Fokal FONGTIL partisipa ona Inkontru iha suco 6 mak hanesan “Aisirimou, Malare, Saboria,Lahae,Madabeno,…?. Husi monitoring ne’e identifika : Ekipa PNDS Halo planu hamutuk Autoridade Suku inklui Komunidade no Juventude iha suku Aisirimou, Identifika fatin ne’ebe sai area tarjetu ba implementasaun projetu, Mobiliza trabailador ne’ebe mak atu servisu iha projetu, Halao Sosializasaun ba trabailador,atu nune’e iha prosesu implementasaun Projeto PNDS la bele faila tuir planu ne’ebe mak determina
  1. ona, Observa fera dalan iha “wahuBote no dailor”, Observa konstrusaun dalan iha taratehi no maurusa.

  2. Ainaro : Rezultadu monitoring Pontu Fokal FONGTIL Kona ba konstrusaun sede Aldeia 4 mak tuir mai nee : Sede Aldeia Hohorai kiik, Sede Aldeia Lauheli, Sede Aldeia Gourema, no Sede Aldeia Hatusao.ho kondisaun diak. Rezultadu monitoring mak : konstrusaun ba Sede hat ne’e ho kondisaun diak, Aktividades konstrusaun ida ne’e realiza liu husi konsultasaun komuidades no juventude rasik mak propoin hodi halo konstrusaun ba sede Aldeia refere no Konstrusaun sede aldeia intrega ona ba kada Suku no aldeia atu utiliza ba nesesidades suku ninian no uza ba aktividades multifunsaun iha kada suku.
  3. Manufahi :Monitorizasaun ba iha Suku 7 Mak Suku : Daisua,Grutu,Rotuto,Letefoho,Holarua,Betano,Tutuluro. Resultadu Monitoring mak : Autoridade Suku no ekipa PNDS halo sorumutuk ho komunidade hodi determina planu prioridade kada suku ba dezenvolvimentu Suku ho tipu projeto tuir mai :
  1. Konstrusaun Ponte kiik iha Suku Tutuluro.Konstrusaun Estrada lokal iha Daisua.Konstrusaun Baleta Iha suku Grotu.Konstrusaun Estrada,MCK,Ponte Kiik iha Rotutu.Konstrusaun Estrada,Bee mos iha suku Lete foho same.Halo konstrusaun Be’e mos iha suku Holarua.Konstrusaun estrada,be’e mos iha Suku Betano
  2. Projeto Konstrusaun iha suku 7 ne’ebe refere iha leten seidauk remata no sei lao hela.

  5. Bobonaro : Monitoring iha Suku Saburai Aldeia matabiloa, Suco Holsa Aldeia sekar, Suco Tapo/Memo Aldeia Tunubibi, Suco Ritabou Aldeia Uat Kaboke no Aldeia Maganutu.Resultadu Monitoring mak : :

  • Suku Saburai Hahu husi planeamentu no implementasaun Feto sira involve iha preparasaun; ke’e rai, lalin fatuk,raihenek, lalin bee kahur massa no planu mai husi Povo dunik
  • Iha prekupasaun Xefi Suku Saburai katak planu PNDS loke ona Estrada maibe ponte laiha nune so bele uza deit tempu bailoron.
  • Iha rekomendasaun xefi Suku nia katak Povu Suku Saburai durante ne’e sai vitima tamba instalasaun EDTL husi memo ba Saburai realidade seidauk tama to’o agora,
  • Durante halo Sosializasaun ekipa PNDS sira la dun fo esplikasaun ba komunidade
   • bainhira mobilizasaun trabailador kona ba kustu servisu, tan ne’e labele iha informasaun Diferente husi Adm do Postu koalia seluk dehan ($3/m) maibe Husi teknik koalia seluk ($0.50/m) kona ba kustu servisu.

   • Suco Holsa Aldeia sekar :CDCA-MAP, Bee Mos, Konstruksaun baleta iha kondisaun diak no planu projetu mai husi Komunidade suku no Aldeia no Sistema servisu boron deittan ne’e feto la involve iha servisu.Resultadu Fo duni benefisiu ba komunidade Suku Holsa Aldeia sekar tamba iha tempu udan bot bee la halai namkari hanesa uluk no Komunidade sira bele uza be’e mos ba sira nia nesesidades no hadia saudi familia nian.

   Temuan/Problema : Ekipa tekniku la esplika klaru kona ba kontratu trabalhador, Material tama tarde durante fulan ida, Iha kontraktu servisu durasaun fulan 3 maibe trabalador servisu liu ona fulan 3 besik fulan 6 ona.

   • Suco Tapo/Memo Aldeia Tunubibi: Grant Project (residensia madre), Asrama Madre Orsamentu husi Governu inklui PNDS halo Konst.baleta 1000 m, deker 3, no ponte naton 2. Resultadu : Planeamentu no implementasaun mai husi komunidade tuir prioridade ne’ebe povo hili no benifisiu ba estudante kona ponte kiik, baleta,asrama Madre sira.Temuan/Problema : Xefi suku la halo kolaborasaun servisu husi inisiu to’o finalizasaun, Komunidade rasik maka orienta malu hodi halo servisu, Partisipasaun feto menus no iha 20% deit involve iha planu no servisu hodi ajuda kahur sumente, lalin rai, hamos du’ut no kurubee,tanba xefe suku la organiza komunidade.

   Suco Ritabou Aldeia Uat Kaboke :Tipu Projetu PNDS ateiru rai ba kampo eskola ho orsamentu $19.699.69. Resultadu mak : Estudante sira hetan benifisiu hodi uza ba halimar bainhira rekreiu.

   • Temuan/Problema : realidade osan ne’e boot liu volume servisu ne’ebe uitoan deit katak orsamentu ne’ebe aloka ba projetu ateiru kampu eskola boot liu no laiha analizasaun ba volume projetu husi tekniku sira, Feto sira ladun partisipa tamba iha familiarismu disidi husi xefi Aldeia rasik, Komunidade sedauk kompriende konaba PNDS e presiza fo kapasitasaun, Xefi suku la halo kolaborasaun husi inisiu to’o finalizasaun, Konaba Orsamentu tezoreiru lori halai kuaze $ 3.000,- entau trabalhador sira sedauk simu osan, Chefe Aldeia halo diskriminasaun ba feto ida ho naran Sra.Esperansa Rosa, hasai iha servisu laiha justifikasaun.
   • Suco Ritabou Aldeia Maganutu :Projetu PNDS iha Aldeia Maganutu kona ba rehabilitasaun Estrada ne’ebe organiza husi Xefe Aldeia.Resultadu : Involvimentu Feto hodi imvolve-an tuir grupu servisu ke’e rai, hamos du’ut no lalin fatuk. Temuan/Problema : Material mai tarde atu halao servisu, Osan atu selu trabalhador sira mos laiha, Tezoreiru PNDS Suku lori halai kuaze $ 3.000,

   6. Manatuto : Pontu Fokal FONGTIL halo Monitoring ba Suku Maabat Aldeia 2 konaba Projetu PNDS nia kontrusaun baleta ho orsamentu 3,450 dollars sei kontinua lao no seidauk remata. Resultadu mak iha partisipasaun komunidade ba iha planeamentu no foti desizaun hodi determina prioridade dezenvolvimentu suku hahu huu si inisiu too remata. Inklui Projetu konstrusaun Lixu fatin ho orsamentu 3,725 seidauk remata.

   Iha Suku Sau Aldeia Obratu :Konstrusaun halo be’e dalan ka valeta saneamentu baziku ho orsamentu $.5.000 no remata ona.

   7. Baucau : Pontu Fokal Baucau Halao monitorizasaun ba iha Postu administrativu Vemasse ba projeto PNDS kona mini merkadu ho medida 6×12 no estensaun/Aumenta sala eskola ida iha sucu vemasse Tasi – aldeia oralan ho total Orsamentu USD 53.500. Temuan/Problema nebe hetan mak : la dun iha kualidade ba mini merkado tanba foin uza bazar dala 4 iha sabadu maibe pondasi projetu komesa nakfera inklui dalan atu tama ba merkadu laran komesa nakfera no la tau cimente be’en.

   8. Ermera : Pontu Fokal Ermera mós halo monitorizasaun ba projeto be’e mos nian iha suku Ducurai Aldeia Renumata ba uma kain 60 (Mane 120 & feto 130). Projetu be’e mos ne’e gasta orsamentu hamutuk USD 15.419.18. Rezultadu husi projetu ne’e komunidade apresia no senti kontente tanba sira hahú asesu ona ba be’e mos ba sira ninia nesesidade lor-loron.

   Problema ne’e iha durante implementasaun projetu ne’e mak la koordenasaun nebe diak entre ekipa PNDS no SAS Munisipiu, tanba loloos ne’e halo deit rehabilitasaun ba kanalizasaun tuan nian no laos halo konstrusaun foun ba be’e mós ne’e nian. Iha parte seluk la transparénsia no akuntabilidade ba gastos orsamentu durante implementasaun programa ne’e nian.

   Fokal point ne’e halo mos monitorizasaun ba projetu konstrusaun Sentru Komunitária iha aldeia Sabelu-Suku Ducurai ho orsamentu USD17,093.00. Implementasaun projetu benefisia ema 580 (Feto 300 & Mane 280) iha aldeia ne’e. sentru komunitária ne’e sei utiliza ba treinamentu, workshop no seluk-seluk tan. Iha implementasaun projetu ne’e, ninia jestaun la nakloke ba komunidade.

   Iha mos implementasaun projetu kanalizasaun dada be’e husi programa PNDS nian iha aldeia Asui Kraik-Suco Ducurai. Projetu ne’e benefisia 217 habitantes (Mane 1007 & Feto 1010) ba sira ninia nesesidade lor-loron.

   Suco Ponilala-aldeia kota Heu no Eroho, Fokal Point ne’e halo mos monitorizasaun ba implementasaun projetu rehabilitasaun uma klínika ho orsamentu USD 16,995.00 ho restu USD 2,600.00 husi total orsamentu nebe iha. Projetu ne’e benefisia komunidade sira hodi halo tratamentu ba sira ninia saúde ho regular no bele redús moras no mortalidade husi komunidade refere. Problema husi implementasaun ne’e mak Ekipa Implementasaun Projetu (EIP) sira la domina ba dezeñu Bill of Quantity (BoQ). Iha parte seluk material konstrusaun mai tarde nomos iha tempu udan fo mos impaktu ba prosesu konstrusaun hanesan kareta labele to’o iha fatin projetu ne’e nian.

   Postu Railaku-Suco Lihu-Aldeia Camalehu, iha mos projetu rehabilitasaun be’e mos ho orsamentu ba projetu USD 16, 173.36.00. Implementasaun projetu ne’e iha partisipasaun husi komunidade sira (feto no mane). Projetu ne’e rasik benefisia uma kain 70 ho habitantes 450 (Mane 220 & Feto 230) ba sira ninia nesesidade lor-loron nian. Problema ne’ebé iha mak ekipa tékniku sira la konsege halo estudu reabilidade ho didiak no ikus mai resulta be’e foer infiltra tama iha be’e matan ne’ebe konsume husi komunidade. Rekomendasaun husi problema ne’e mak presiza atu halo moru/lutu haleu be’e matan nune’e animal no mós be’e foer labele tama.

   Iha prosesu monitorizasaun ba projetu PNDS nian ne’e,

   Notes :

   • Fokal Point FONGTIL nian seidauk aprezenta resultadu munisipiu balun ba FONGTIL mak hanesan Lautem nomos Liquisa.

   • Regiaun Oecusse no Covalima la tama iha Monitorin ne’e (Fundus Governu) maibe tama iha Fundus OXFAM nian maibe fundu ne la iha ona.

    

    

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WordPress spam blocked by CleanTalk.