Papel ReNAS iha Implementasaun Programa Auditoria Sosial

Saida Mak Auditoria Sosial (AS)

 1. AS mak metudu atu sukat, kompriende no relata hodi hadian organizasaun(governo, estadu, seitor privadu/OSS) ida nia dezenpenamentu social no lalaok etiku sira;
 2. AS tulun haklot gap entre vizaun/objetivu no realidade, hametin efisiensia no efetividade;
 3. Fo valor ba ema nia aspirasaun, liu-liu ba grupu marjilizadu/ kiak sira nia lian
 4. AS halo ho intensaun atu hametin governasaun, liu-liu hametin akuntabilidade no transparansia organizasaun ida nian.
 5. Diferensa importante entre Dezenvolvimentu no AS mak AS foku ba impaktu social ne’ebe la hetan atensaun. Dezenvolvimentu foku liu ba ambiente no asuntu ekonomia, efesiensia husi projeitu ka programa.

Objetivu AS

 • Avalia lakuna/gap fiziku no finansial entre nesesidade no rekursu ne’ebe mak iha ba dezenvolvimentu local
 • Kria atensaun entre benefisiariu sira no mak-fo sira konaba servisu social no produtividade husi prestasaun servisu sira
 • Hasa’e efikasia no efetividade programa dezenvolvimentu local
 • Ezamina desizaun politiku sira, asegura interese no prioridade stakeholder sira nian, liu-liu grupu marjilizadu iha areas rurais
 • Halo estimasaun kustu sira ne’ebe mak stakeholder sira hetan wainhira sira la hetan asesu ba fornesementu servisu publiku sira.

Vantazen husi AS

 • Treinu komunidade atu partisipa iha planeiamentu local
 • Enkoraza demokrasia lokal
 • Enkoraza partisipasaun komunidade nian
 • Fo benefisiu ba grupu sira vulneravek no marjelizadu liu
 • Promove prosesu foti desizaun koletivu no fahe responsabilidade
 • Dezenvolve rekursu umanu no kapital sosial

Tan sa mak persiza AS

 • Hamosu no hametin Konsiensia social
 • Monitoriza praktika la etiku sira
 • Asegura akuntabilidade Sosial
 • Harii sistema ida ne’ebe mak informativu
 • Avalia prestasaun servisu ba publiku.

ReNAS?

 • Rede Nasional ba Auditoria Sosial
 • Bazeia ba MoU/NdI ne’ebe asina hosi PM (Guvernu)  no Direitor  FONGTIL (OSS)
 • 25 Maiu 2015
 • Fo espasu ba Organizasaun Sosiedade Sivil (SS) no publiku  hodi fo hanoin kona ba servisu Guvernu   nian
 • Fo kbiit ba membru FONGTIL no OSS hodi fasilita atividade Auditoria Sosial (AS) iha nivel hotu

Kompozisaun ReNAS

 1. Membru ReNAS mai hosi membru FONGTIL no  OSS ne’ebe hola parte iha inisiativa AS nian

Estrutura

 • Board FONGTIL
 • Diretor Ezekutivu FONGTIL
 • Konsellu Diretiva (KD)
 • Kordenador ReNAS

Objetivu hosi ReNAS

 • Promove partisipasaun ativu OSS nian hodi halo diak liu tan prestasaun servisu guvernu nian bazeia ba prinsipiu Governasaun Diak
 • asilita membru FONGTIL no OSS seluk hodi halao atividade AS
 • Introduz konseitu AS ba komunidade ho objetivu katak komunidade mak tenki halo AS rasik

Papel ReNAS

 1.  Fo apoiu tekniku no finansial ba membru no OSS sira hodi halao AS
 • Tulun hodi garantia kualidade auditoria
 • Akompana prosesu AS
 • Tulun dezena metodu AS
 • Halo akompanamentu no mentoring
 • Revizaun ba relatoriu SA sira

2.   Nudar Pontu Fokal hodi komunika ho OSS no guvernu (liu hosi Unidade Auditoria Sosial (UAS) iha gabinete PM

 • Sei reprezenta hosi Kordenador Konsellu Diretiva (KD) no Kordenador ReNAS

3.   Relata rezultadu AS tuir padraun ne’ebe sei estabelese  entre ReNAS no UAS GPM

4.   Garante/asegura katak dadus/informasaun ne’ebe rekolla tuir padraun ne’ebe iha antes hatutan ba guvernu/GPM.

Funsaun ReNAS

 • Fornese rekursu ba membru FONGTIL no OSS seluk bazei ba matadalan ne’ebe iha
 • Halo kapasitasaun ba membru FONGTIL no OSS seluk kona ba SA
 • Fornese informasaun adekuadu ba publiku no autor relevante sira
 • Dezenvolve media toolkit kona ba prosesu no mekanizmu servisu AS iha linguajen ne’ebe simples
 • Dezenvolve matadalan ba M&E
 • Reve’e no analiza relatoriu antes submete ba UAS GPM nian
 • Hametin kapasidade organizasaun Komunidade sira nian
 • Dezenvolve modulu AS no update
 • Lidera no halao sosializasaun AS ba stakeholders no instituisaun guvernu ne’ebe relevante

Diretor Ezekutivu FONGTIL

 • Reprezenta FONGTIL hodi tau-matan, asegura, no garante funsionamentu sekretariadu ReNAS nian
 • Asegura katak FONGTIL mak orgaun as liu iha ReNAS
 • Halo supervizaun diretamente ba Kordenador ReNAS nia servsiu
 • Foti desizaun estratejiku sira liu hosi konsultasaun ho KD ReNAS nian

Kordenador ReNAS

 • Xefia Unidade ReNAS iha FONGTIL nia okos
 • o apoiu ba membru FONGTIL no OSS sira ne’ebe jere no implementa atividade SA
 • Pontu Fokal ReNAS nian iha ambitu kordenasaun implementasaun atividade AS ho Pontu Fokal UAS GPM nian

Konsellu Diretiva (KD) ReNAS

 • Hamutuk ema nain-hitu (7): feto 3, mane 4
 • Individu ka pesoal mai hosi entidades hirak ne’ebe iha komprimisiu atu implementa inisiativa AS
 • Pontu Fokal Prinsipal ReNAS nian ba UAS GPM no mos entidade seluk sira konaba politika AS nian
 • Fo orientasaun ba servisu Kordenador ReNAS nian
 • Tau-matan ba servisu hotu-hotu ReNAS nian

Papel KD ReNAS

 • Kordena atividade AS ho UAS GPM nian
 • Tau Matan ba Kordenador ReNAS nia dezenpenu
 • Halo desizaun politika hodi orienta atividade AS
 • Hamutuk ho Kordenador ReNAS dezenvolve Planu Asaun ReNAS nian
 • Aprova Planu Asaun ReNAS nian
 • Socializa inisiativa AS ba publiku
 • Estabelese Komite Review ba AS
 • Aprova relatoriu AS nian
 • Estabelese Mekanismu kordenasaun ho UAS GPM
 • Dezamina relatoriu SA
 • NSST

Progresu sira no planu ba oin

 • ReNAS estabelesidu nudar unidade iha FONGTIL
 • Iha ona ToR ReNAS nian
 • Iha ona KD ReNAS nian
 • Iha ona UAS iha GPM
 • Iha ona Planu Asaun Integradu AS nian hamutuk ho Planu Stratezia FONGTIL nian
 • Enkontru dahuluk entre Prime Ministru no ReNAS
 • Hetan ona apoiu estabelesementu Sekretariadu ReNAS husi The Asia Foundation (TAF)
 • Hetan ona konfirmasaun apoiu husi TAF ba apoiu implementasaun AS
 • ein hela rezultadu pilotu instrument AS ba seitor edukasaun, saude, infrastrutura baziku no agrikultura husi MDI, KHC, HDI no HASATIL ? Dezembru 2015 – Janeiru 2016
 • Hein hela rezultadu proposta ba Banku Mundial
 • Hahu ona diskusaun ho UE konaba apoiu ba ReNAS
 • Sosializasaun ba lina ministeriais sira

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WordPress spam blocked by CleanTalk.