Vicente da Silva Guterres Eleitu ba Prezidente PN.

DILI – Membru Parlamentu Nasionál (Deputadu) hamutuk 65 tuir ona votasaun hodi hili Prezidente Parlamentu Nasional foun ba periodu 2012 – 2017, no resultadu husi votasaun ne’e deputadu sira fó fiar ba deputadu Vicente da Silva Guterres  husi Partidu CNRT ho total votus A Favor 40 atu lidera uma fukun Parlamentu Nasional.

Vicente Guterres hanesan kandidatu uniku ne’ebé aprezenta husi deputadu na’in 15 husi Bloku Koligasaun CNRT, PD no Frente-Mudança.

Iha primeira lejislatura Deputadu Vicente Guterres assume kargu hanesan membru deputadu husi partidu UDC/PDC no iha segunda lejislatura nia assume kargu hanesan Vise Prezidente Parlamentu Nasionál husi Partidu CNRT.

Entretantu, hafoin votasaun iha Plenaria Parlamentu Nasionál, Vicente Guterres ba journalista sira hateten, iha loron 01 fulan 08 tinan 2012, sei hala’o votasaun hodi hili Vise Presidente da meza Parlamentu Nasionál nain rua no Sekretariu ida.

Prezidente Parlamentu foun ne’e mos informa katak, hafoin votasaun ba Vise Prezidente no Sekretariu Meza Parlamentu sei kontinua ho diskusaun atu estabelese númeru komisaun iha Parlamentu Nasional no kontinua ho kompozisaun kada komisaun espesializada permanente ne’ebé tenki halo iha semana ne’e.

Nia hatutan, prosesu tuir mai sei kontinua ho eleisaun ba kada komisaun, tantu bankada ida-idak sei hatudu ninia ema ba kada komisaun ne’ebé mak estabelese tiha ona, depois sira ne’ebé iha komisaun sei hili se mak prejide reuniaun ne’e, bele deputadu mais velho, katuas ka ferik liu iha komisaun ne’e atu nia mak sei derije servisu hodi bele eleje Prezidente, Vise Prezidente, Sekretariu tuir kada komisaun.

Hanesan Prezidente foun, nia visaun ida deit mak tuir konstituisaun, “hau nia hakarak ne’e katak Parlamentu tenki ezerse nia funsaun ne’e didiak, kumpri nia kompetensias tomak, tenki fo meius ba deputadu sira ezerse sira nia kompetensia no halo relasaun institusionalmente ho Governu ho Presidente da Republika, Tribunais ho mos orgaun estadu sira seluk no mos iha komunikasaun diak ho populasaun, inklui fo importansia ba relasaun diak ho Parlamentus CPLP, ASEAN,  Parlamentus Australia no pasifiku nian.

Iha oportunidade ne’e, Prezidente PN foun Vicente da Silva Guterres mós fo obrigadu barak ba povu Timor Leste, asves Nia dehan dalabarak katak ita nia Povu ne’e politiku teb-tebes, medernu teb-tebes halo desisoens ke ita hakfodak. Ami nudar politiku mak tenki buka hadia an para bele merese konfiansa Povu nian. Aleinde ne’e mos Vicente Guterres akresenta tan katak, nia sei buka atu sai prezidente parlamentu ba deputadus tomak no sei la halo diskriminasaun.

Resultadu votasaun hodi hili Presidente PN ho total votus A Favor 40, Kontra 3, Abstensaun 7, Nulo 2,  Branku 13. (Alito)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WordPress spam blocked by CleanTalk.